Objectgericht opstellen van verordeningen (Praktische tips Deel 2)

Behalve bestemmingsplannen en beheersverordeningen zullen ook veel gemeentelijke verordeningen opgaan in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan kenmerkt zich door:

  • De koppeling van tekst aan werkingsgebied;
  • Objectgerichte ‘slimme’ teksten.

Veel artikelen in het bestemmingsplan zijn al gekoppeld aan werkingsgebieden en deze zijn ook objectgericht geschreven: als je in de viewer op een bestemming klikt, krijg je de regeling voor dat specifieke gebied te zien.
De gemeentelijke verordeningen zijn niet zo geschreven en zijn meestal ook niet gekoppeld aan werkingsgebieden. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan raad ik gemeenten aan zo snel mogelijk te beginnen met:

  1. Het onderscheiden van werkingsgebieden in de verordeningen;
  2. Het herordenen van verordeningsteksten zodat deze vanuit werkingsgebieden kunnen worden benaderd.

Ad 1. Het onderscheiden van werkingsgebieden
De uitdaging hierbij is het juiste detailniveau te vinden. Je kan er voor kiezen om de hele verordening aan het grondgebied van de gehele gemeente te koppelen. Je bent snel klaar maar de verordening is dan niet goed raadpleegbaar.
Het andere uiterste is proberen alle mogelijke werkingsgebieden die maar te vinden zijn in de verordening in te tekenen en daar specifieke teksten aan te koppelen, bijvoorbeeld:

Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

Het intekenen van alle groenstroken binnen een gemeente is veel werk en de vraag is wat de meerwaarde voor de gebruiker is. Steeds zal de inspanning die het kost om werkingsgebieden in te tekenen moeten worden afgewogen tegen de meerwaarde voor de gebruiker.

Ad 2. Het herordenen van verordeningsteksten
Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een inhoudelijke aanpassing van tekst, maar om een andere structurering van de tekst. Dit kan het beste worden geïllustreerd met een voorbeeld:

Artikel 2:73 a Carbid schieten

1. Het is verboden met carbid te schieten.

2. Het onder lid 1 gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, met uitzondering van plaatsen gelegen binnen de bebouwde kom en stiltegebieden zoals die zijn aangewezen op grond van de Provinciale Milieuverordening.

Een mogelijke meer objectgerichte wijze van indelen is te werken met twee werkingsgebieden, namelijk:

Het grondgebied van de gehele gemeente minus de bebouwde kom en stiltegebieden
met als bijbehorende tekst:

“1. Het is verboden met carbid te schieten.
2. Het onder lid 1 gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur”

De bebouwde kom en stiltegebieden
met als bijbehorende tekst:

  1. Het is verboden met carbid te schieten.

Maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk.

 

Hoe kan Tercera helpen?

Tercera was als medeopsteller nauw betrokken bij de praktijkrichtlijn voor objectgerichte planteksten (PRPT2012). Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren veel provincies en gemeenten begeleid in het objectgericht opstellen van plannen. Wij kunnen gemeenten en provincies ondersteunen door:

  • het geven van trainingen in objectgericht werken;
  • het uitvoeren van digitaliseringswerkzaamheden (o.a. tekenwerk);
  • het beschikbaar stellen van een webbased objectgerichte tekstverwerker;
  • het beschikbaar stellen van een webbased viewer waarmee niet alleen van kaart naar tekst, maar ook van tekst naar kaart kan worden gegaan.

Graag komen we een keer langs om dit nader toe te lichten en te demonstreren. Ook is het mogelijk voor gemeenten om de tekstverwerker en/of viewer gratis een maand uit te proberen. Neem hiervoor contact met ons op via: http://www.tercera.nl/contact/