Tijdelijk deel van het omgevingsplan: hoe zit het nu?

Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege direct een omgevingsplan. Dit omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel. Het nieuwe deel is eerst nog leeg en het tijdelijk deel bevat o.a. de vigerende bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de bruidsschat.

In artikel 22.5 van de wet is bepaald dat het tijdelijke deel nog niet hoeft te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Hierdoor heeft de gemeente de tijd om de regels uit dit tijdelijke deel over te zetten naar het nieuwe deel. Regels die worden opgenomen in het nieuwe deel moeten wel voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt (o.a. instructieregels Rijk en provincie en voldoen aan de nieuwe STOP/TPOD-standaarden). Zoals het nu lijkt zal deze overgangsperiode lopen tot 1-1-2029. Het exacte tijdstip zal worden bepaald bij Koninklijk Besluit.

Voor alle regels in het tijdelijke deel geldt dat deze alleen kunnen worden geschrapt en vervangen door regels in het nieuwe deel van het omgevingplan of dat ze komen te vervallen (mits o.a. de instructieregels dit toestaan). Het is dus niet meer mogelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld wijzigingsbevoegdheden uit bestemmingsplannen.

Vanwege de lange overgangsperiode heeft Tercera vorig jaar al besloten de software voor de Omgevingswet (Tercera-GO!) aan te bieden als uitbreiding op de huidige software. Momenteel maken alle provincies gebruik van Tercera-software en omdat provincies geen overgangsrecht kennen, zijn wij dit jaar al begonnen met bouwen.
We verwachten in het tweede kwartaal van 2019 onze nieuwe software te kunnen opleveren. De software bevat ook een adapter t.b.v. digikoppeling met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).
Met deze software bieden we voor de komende overgangsperiode ondersteuning voor:

  • de huidige Wro;
  • de Crisis- en Herstelwet;
  • de Omgevingswet
  • instrumenten die voorlopig nog niet door het Digitale Stelsel Omgevingswet worden ondersteund (o.a. Omgevingsvergunningen).

Wilt u delen al live zien, dan komen wij graag een keer langs voor een vrijblijvende demo.